Báo cáo và công bố khoa học

Báo cáo và công bố khoa học


Hội thảo Giải pháp nâng cao chất lượng mặt đường bê tông Asphalt tại Việt Nam (UTT, 22/12/2015)

Các báo cáo trình bày tại Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng mặt đường bê tông Asphalt tại Việt Nam”, bao gồm:

1. Công nghệ Asphalt tại Hoa Kì, PGS. TS. Trần Hoài Nam trình bày.Tải về: phần 1, phần 2, phần 3, phần 4

2. Một số vấn đề về bê tông nhựa và thiết kế mặt đường bê tông nhựa ở Việt Nam, TS. Nguyễn Quang Phúc trình bày. Tải về: phần 1, phần 2

3. Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm đặc tính cơ học của bê tông asphalt trong tính toán áo đường mềm theo 22TCN211:06,  TS. Trần Ngọc Hưng trình bày. Tải về báo cáo

4. Nghiên cứu đánh giá ứng xử dính bám giữa hai lớp bê tông Asphalt, ThS., NCS. Nguyễn Ngọc Lân trình bày. Tải về báo cáo.