Báo cáo và công bố khoa học

Báo cáo và công bố khoa học


Hội thảo chuyên đề “Công nghệ mới cho hạ tầng giao thông thành phố về vật liệu, năng lượng và kết nối”

Các báo cáo trình bày tại Hội thảo do TS. Nguyễn Mai Lân trình bày, bao gồm:
1. Một số xu hướng vật liệu mới cho thành phố
2. Một số công nghệ mới quản lý, tích trữ, cung cấp năng lượng
3. Kết nối một phần công nghệ số trong lĩnh vực hạ tầng giao thông
Tải về:
– http://cmpt.utt.edu.vn/wp-content/uploads/2018/06/2018-05-05-Chuyen_de_vat_lieu_nang_luong_ket_noi.pdf

***********************************************************************

Hội thảo Quốc tế về các giải pháp kết cấu và công nghệ mặt đường asphalt ở Việt Nam

Các báo cáo trình bày tại Hội thảo bao gồm:
1. Các giải pháp kết cấu và công nghệ bê tông asphalt ở Mỹ – xu hướng hiện tại và tương lai.
Prof. Randy West, Director, National Center for Asphalt Technology at Auburn University.

2. Vật liệu asphalt tính năng cao cho mặt đường bền vững.
Xavier GUYOT, Technical Director, Colas Asia, Pacific.  

3. Sự phân tán bitum mới trong hỗn hợp bê tông asphalt tái chế.
S. Kapilan, AP Asphalt Zone Technical Advisor, ExxonMobil Asia Pacific Private Limited.

4. Xu hướng sử dụng vật liệu tái chế mặt đường (RAP) và hỗn hợp bê tông asphalt ấm (WMA) ở Mỹ hiện nay, một số kết quả nghiên cứu bước đầu để ứng dụng ở Việt Nam.
Assoc.Prof. Tran Hoai Nam, PE, LEED GA, National Center for Asphalt Technology at Auburn University; TS. Nguyễn Ngọc Lân, Trường Đại học GTVT.

5. Công tác nghiên cứu áp dụng phương pháp Superpave thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa nóng tại Việt Nam.
PGS.TS. Nguyễn Quang Phúc, Phó Trưởng Khoa Công trình, Trường Đại học GTVT.

6. Một số kết quả nghiên cứu sử dụng phụ gia NANO–ORGANOSILANE (ZYCOTHERM) cho bê tông asphalt BTNC12.5 sử dụng cốt liệu gốc axit trong điều kiện Việt Nam.
Trần Ngọc Hưng, Trưởng Bộ môn thí nghiệm công trình, Trường Đại học Công nghệ GTVT.
***********************************************************************

Hội thảo Giải pháp nâng cao chất lượng mặt đường bê tông Asphalt tại Việt Nam

Các báo cáo trình bày tại Hội thảo bao gồm:

1. Công nghệ Asphalt tại Hoa Kì, PGS. TS. Trần Hoài Nam trình bày.Tải về: phần 1, phần 2, phần 3, phần 4

2. Một số vấn đề về bê tông nhựa và thiết kế mặt đường bê tông nhựa ở Việt Nam, TS. Nguyễn Quang Phúc trình bày. Tải về: phần 1, phần 2

3. Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm đặc tính cơ học của bê tông asphalt trong tính toán áo đường mềm theo 22TCN211:06,  TS. Trần Ngọc Hưng trình bày. Tải về báo cáo

4. Nghiên cứu đánh giá ứng xử dính bám giữa hai lớp bê tông Asphalt, ThS., NCS. Nguyễn Ngọc Lân trình bày. Tải về báo cáo.