Đề tài NCKH & CGCN

A. Danh sách các đề tài Nghiên cứu khoa học do Nhóm CMPT thực hiện:

TT

Nội dung Năm thực hiện Cấp quản lý

Kinh phí (triệu)

1 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bê tông asphalt tái chế ấm và ứng dụng trong xây dựng đường ô tô” 2018-2019 Nhà nước (Bộ KHCN- KC.02/16-20) 8.355
2 Đề tài KHCN cấp Bộ GTVT: “Nghiên cứu sử dụng bê tông nhựa tái chế (RAP) làm cốt liệu cho bê tông xi măng đầm lăn trong xây dựng móng đường ô tô phù hợp với điều kiện Việt Nam”. 2018 Bộ GTVT 440
3 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bê tông asphalt tái chế ấm sử dụng bitum bọt 2018 Bộ GTVT 500
4 Nghiên cứu các điều kiện cần thiết để áp dụng phương pháp cơ học-thực nghiệm (MEPD) trong phân tích kết cấu mặt đường ở Việt Nam 2017 Bộ GTVT 350
5 Nghiên cứu sử dụng thiết bị FWD xác định mô đun đàn hồi của đất nền và các lớp vật liệu sử dụng trong kết cấu áo đường mềm ở Việt Nam 2016 Bộ GTVT 450

B. Hoạt động chuyển giao công nghệ do Nhóm CMPT thực hiện

TT Dự án chuyển giao công nghệ Năm thực hiện Đối tác Kinh phí (triệu)
1 Nghiên cứu đánh giá chất lượng bitum PMB 60 cho 2016-2017 Công ty Transit Service Resource  (CHLB Nga) 429